Registrácia bankových účtov na daňovom úrade – nová povinnosť pre platiteľov DPH

Nová povinnosť registrácie všetkých firemných bankových účtov pre DPH platiteľov.
Registrácia bankových účtov na daňovom úrade

Kto je povinný oznámiť bankový účet na daňový úrad?

S účinnosťou od 15.11.2021 vzniká povinnosť registrácie všetkých firemných bankových účtov pre DPH platiteľov, vedených u poskytovateľov platobných služieb alebo u zahraničných poskytovateľov platobných služieb, ktoré sa budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane z pridanej hodnoty. Zmena sa nebude týkať podnikateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH.

Oznamovať budú musieť platitelia DPH všetky účty, ktoré využívajú na príjem platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom DPH, aj na odosielanie platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom DPH.

Podnikatelia, ktorý sú už registrovaní na DPH budú musieť oznámiť novozaložený účet bezodkladne odo dňa, kedy si tento účet zriadili. V prípade nového platiteľa DPH, si budete musieť splniť oznamovaciu povinnosť bezodkladne odo dňa registrácie za platiteľa DPH. Podnikatelia, ktorí boli registrovaní za platiteľa DPH do 15.11.2021, musia splniť oznamovaciu povinnosť do 30.11.2021. 

Ak má podnikateľ viacej účtov, ktoré používa na podnikanie, a zmení sa účel podnikania, ktoré je predmetom DPH, je potrebné oznámiť daňovému úradu zmenu účelu ešte pred jeho použitím.

DPH platiteľ bude povinný oznámiť zmenu, doplnenie alebo zrušenie týkajúce sa už oznámeného účtu bezodkladne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Všetky oznámenia sa budú podávať cez elektronický formulár na portáli finančnej správy. Formulár by mal obsahovať predvyplnené údaje o účtoch, ktoré daňový úrad už má k dispozícií.

Pokuta až do výšky 10 000€

Ak platiteľ DPH uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad môže uložiť pokutu do výšky 10 000€.

Vrátenie nadmerného odpočtu DPH: len ak oznámite bankový účet

Daňový úrad bude vracať nadmerný odpočet DPH len tým podnikateľom, ktorí budú mať splnenú povinnosť oznámenia bankového účtu daňovému úradu. Ak subjekt nesplní povinnosť registrácie bankového účtu, nadmerný odpočet mu nebude vrátený. Až po nahlásení bankového účtu, mu daňový úrad vráti nadmerný odpočet DPH do desiatich dní.

Zoznam bankových účtov bude verejný

Finančná správa bude na svojej webovej stránke zverejňovať a aktualizovať údaje platiteľa dane z pridanej hodnoty. Údaje budú obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty a číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo číslo účtu vedeného u zahraničného poskytovateľa platobných služieb. Zároveň bude zverejnené aj číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt (tzv. „osobný účet daňovníka“), na ktorý tento daňový subjekt uhrádza dane.

Ručím za odvedenú DPH?

Odberateľ ručí za DPH v prípade, ak uhradí faktúru dodávateľovi na iný účet ako ten, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov na finančnej správe. Ak sa náhodou daný účet nebude nachádzať v zozname účtov na finančnej správe, a odberateľ nechce ísť do rizika, má možnosť DPH uhradiť priamo na bankový účet daňového úradu zriadeného pre dodávateľa. Následne dodávateľovi uhradí iba sumu bez DPH. Preto odporúčame odberateľom, aby si pred úhradou skontrolovali, či sa daný bankový účet nachádza na zverejnenom zozname účtov finančnej správy.

Prečítajte si tiež

Odber noviniek

Prihlásením sa na odber noviniek súhlasím s ochranou osobných údajov.